PLP Prosjektlederprossesen fra Innovasjon Norge

Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen selv. Ledelsen må i stadig større grad håndtere endringer og lede endringsprosesser. Prosjekt som arbeidsform egner seg godt når strategier og målsettinger krever at organisasjonen må gjøre noe vesentlig nytt eller annerledes, utover normal drift. Det kan være innovative prosesser, strategiprosesser eller utvelgingsprosesser. Slike prosesser kan omfatte enkeltbedrifter eller de kan være utviklingssamarbeid der flere virksomheter deltar.

Prosjektstyringsmetodikken PLP (ProsjektLederProsessen) definerer et prosjekt til å være «en tidsavgrenset oppgave med en definert målsetting, avtalt budsjettramme og ressursbruk. For hvert prosjekt opprettes en prosjektorganisasjon som er ansvarlig for prosjektets gjennomføring og leveranser».

Prosjekter gjennomføres ofte parallelt med løpende drift. Mange prosjektdeltakere har både prosjektoppgaver og driftsoppgaver samtidig. Da kan det være utfordrende å få ressurskabalen til å gå opp. I slike tilfeller er god planlegging og forankring viktig; prosjektet må ha klare roller for deltakere både i og utenfor prosjektorganisasjonen. Prosjektmetodikken beskrevet her, ivaretar dette.

For å lykkes med prosjektarbeid, må de sentrale personene både i og utenfor prosjektorganisasjonen ha nødvendig prosjektkompetanse. Det er også viktig at alle involverte er enige om en konkret prosjektmetodikk for prosjektet. PLP beskriver en prosjektmetodikk som har vist seg anvendbar i en rekke typer prosjekter.

Viktige prinsipper for et godt prosjekt er:

  • Ledelsen i basisorganisasjonen er tydelige bestillere
  • Resultatfokus
  • Personlig ansvar
  • Forpliktende og avtalt samspill både i prosjektet og med prosjekteier(ne)
  • En felles og standardisert metodikk som er godt kjent i prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen(e), og som sikrer kvalitet i planlegging, organ

Kilde: Innovasjon Norge

Les Innovasjon Norges brosjyre om PLP Prosjektlederprosessen 

Innovasjon Norges Produktark
Totalsum:
    Til kassen